I. OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej wysoko ocenił proces kształcenia w VIAMODA Szkole Wyższej i potwierdził, że koncepcja programu studiów jest spójna, komplementarna i efektywna. 

Polska Komisja Akredytacyjna przesłała władzom akademickim VIAMODA Szkoły Wyższej raport z wizytacji, zawierający oceny i opinie programów studiów, ich realizacji, form i metod kształcenia, praktyk zawodowych, procesów dyplomowania oraz innych czynników mających wpływ na jakość kształcenia.   

W Raporcie czytamy między innymi, że „Konstrukcja programu oparta jest na oryginalnych, autorskich podstawach, wynikających z silnego związku jego twórców z realnym rynkiem mody i jest specyficzną propozycją wśród ofert uczelni o podobnym profilu kształcenia”.

 „(…) Stworzenie unikatowego i autorskiego programu kształcenia wpisuje się w nowe trendy i potrzeby współczesnego świata, uwzględniając postęp w obszarach działalności zawodowej i gospodarczej oraz jest zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego (…). Profil absolwenta to poszukiwany na rynku pracy kreatywny specjalista, któremu w trakcie studiów umożliwia się odbywanie praktyk i staży krajowych oraz zagranicznych w firmach – liderach branży funkcjonujących na polskim oraz europejskim rynku z zakresu szeroko pojętego projektowania i sprzedaży mody.”

Zespół Oceniający PKA* stwierdził w uzasadnieniu raportu, że: „Koncepcja kształcenia ocenianego kierunku wykazuje ścisły związek z misją i strategią rozwoju Uczelni i w pełni odpowiada celom określonym w strategii Jednostki oraz polityce jakości. Mocnymi jej stronami jest orientacja projakościowa, wyrażona na wiele sposobów (…). Uwzględnienie postępu w dziedzinie sztuki, z której kierunek się wywodzi, skupienie na potrzebach studenta, także w kontekście jego losów jako absolwenta, w powiązaniu z potrzebami otoczenia, w tym z uwzględnieniem przygotowania do aktywności na rynku pracy (…), to niewątpliwie moce filary koncepcji.”

*PKA – Polska Komisja Akredytacyjna.