VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie kształci na studiach I stopnia o profilu praktycznym, na kierunku wzornictwo.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia potwierdzający nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 na studia w Uczelni odbywa się bez egzaminów wstępnych, na podstawie postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

 

1. REJESTRACJA ON-LINE

 

    <<< WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY  

 

 

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej zgodnie z tabelą OPŁATY (poniżej) na numer konta:

          Wpłaty w PLN      80 1600 1068 1843 8502 7000 0004

          Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (SWIFT: PPABPLPK) 

          Nazwa odbiorcy: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

          Adres odbiorcy: ul. Paca 37, 04 - 386 Warszawa

          W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko kandydata - Studia I stopnia - Opłata rekrutacyjna

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Przygotuj i złóż w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 

OBYWATELE POLSCY (dokumenty składane przez obywateli polskich i cudzoziemców z Kartą Polaka)

 • Formularz zgłoszeniowy (wypełniony powyżej on-line)
 • Podanie o przyjęcie na studia - pobierz
 • Świadectwo dojrzałości
 • 1 fotografia o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na rewersie)
 • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD lub wcześniej dostarczone drogą mailową (z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o następującej charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: JPG)
 • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Informację o ochronie danych osobowych - pobierz

 

CUDZOZIEMCY (dokumenty składane przez cudzoziemców)

 • Formularz zgłoszeniowy (wypełniony powyżej on-line)
 • Podanie o przyjęcie na studia - pobierz
 • Zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie wydania
 • Tłumaczenie na j. polski świadectwa wraz z apostille przez tłumacza przysięgłego w Polsce
 • 1 fotografia o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na rewersie)
 • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD lub wcześniej dostarczone drogą mailową (z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o następującej charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: JPG)
 • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • Dokument (świadectwo/certyfikat) potwierdzający znajomość języka polskiego
 • Dokument uprawniający do pobytu w Polsce (np. wiza, karta pobytu)
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub Kartę Polaka albo inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP
 • Informację o ochronie danych osobowych - pobierz

 

VIAMODA OFERUJE INTENSYWNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO PRZEZNACZONY DLA KANDYDATÓW - OBCOKRAJOWCÓW NA STUDIA W VIAMODA SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE.

Program kursu obejmuje zajęcia z podstaw języka polskiego oraz tak zwanego języka branżowego z zakresu wzornictwa. Kurs odbywa się we wrześniu i obejmuje 120 godzin dydaktycznych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  -  pobierz

 

Wymagane dokumenty oraz prezentację należy złożyć osobiście w BIURZE REKRUTACJI VIAMODA lub za pośrednictwem poczty na poniżej podany adres z dopiskiem „BIURO REKRUTACJI”.

 

4. DECYZJA 

Wpis na listę studentów dokonywany jest po weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemców podejmuje Rektor. Wpis na listę studentów lub decyzja o przyjęciu na studia podejmowana jest nie później niż dwa tygodnie od złożenia kompletu dokumentów. 

 

5. PODPISANIE UMOWY

Po przyjęciu na studia podpisz umowę z VIAMODA Szkołą Wyższą w Warszawie o warunkach odpłatności za studia. Podpisanie umowy odbywa się w Biurze Rekrutacji VIAMODA w Warszawie. 

 

6. OPŁATA ZA CZESNE

Po podpisaniu umowy oraz przed rozpoczęciem zajęć, dokonaj opłaty za czesne, zgodnie z deklaracją zawartą w umowie.

OPŁATY - STUDIA I STOPNIA

Opłaty za studia I stopnia dla niniejszej specjalności w roku akademickim 2020/2021 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Czesne może być wnoszone w ratach podanych w tabeli. Inne formy płatności niż wyszczególnione powyżej dopuszczalne są wyłącznie po uzyskaniu przez studenta pisemnej zgody Kanclerza VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie.

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999 

1