VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie kształci na studiach I stopnia o profilu praktycznym, na kierunku wzornictwo.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia potwierdzający nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 na studia w Uczelni odbywa się bez egzaminów wstępnych, na podstawie postępowania rekrutacyjnego. W zależności od specjalności, na którą aplikują, kandydaci opracowują MOODBOARD, czyli tablicę inspiracji w formie kolaży, obrazów, próbek kolorów deseni, rysunków i innych elementów, które pobudzając wyobraźnię odbiory, pomagają mu zidentyfikować atmosferę, styl, motyw przewodni kolekcji lub identyfikacji wizualnej wybranej marki modowej. Moodboard może zostać przygotowany w formie elektronicznej lub w formie papierowej, która zostanie zeskanowana lub sfotografowana i przesłana w formie elektronicznej na potrzeby rekrutacji wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
Specjalność PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING - Moodboard z inspiracjami do identyfikacji wizualnej wybranej polskiej lub światowej marki modowej.  
Specjalność PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ - Moodboard z inspiracjami do aktualnej kolekcji (obecnie dostępnej w sprzedaży) wybranej polskiej lub światowej marki modowej. 

Moodboard powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem kandydata oraz nazwą marki modowej, której jest inspiracją.  

 

1. REJESTRACJA ON-LINE

 

    <<< WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY  

 

 

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej zgodnie z tabelą OPŁATY (poniżej) na numer konta:

          Wpłaty w PLN      80 1600 1068 1843 8502 7000 0004

          Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (SWIFT: PPABPLPK) 

          Nazwa odbiorcy: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

          Adres odbiorcy: ul. Paca 37, 04 - 386 Warszawa

          W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko kandydata - Studia I stopnia - Opłata rekrutacyjna

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Przygotuj i złóż w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 

OBYWATELE POLSCY (dokumenty składane przez obywateli polskich i cudzoziemców z Kartą Polaka)

 • Formularz zgłoszeniowy (wypełniony powyżej on-line)
 • Podanie o przyjęcie na studia - pobierz
 • Świadectwo dojrzałości
 • 1 fotografia o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na rewersie)
 • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD lub wcześniej dostarczone drogą mailową (z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o następującej charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: JPG)
 • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Informację o ochronie danych osobowych - pobierz
 • Moodboard w wersji elektronicznej w formacie jpg lub png, 2-4 MP

 

CUDZOZIEMCY (dokumenty składane przez cudzoziemców)

 • Formularz zgłoszeniowy (wypełniony powyżej on-line)
 • Podanie o przyjęcie na studia - pobierz
 • Zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie wydania
 • Tłumaczenie na j. polski świadectwa wraz z apostille przez tłumacza przysięgłego w Polsce
 • 1 fotografia o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na rewersie)
 • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD lub wcześniej dostarczone drogą mailową (z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o następującej charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: JPG)
 • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • Dokument (świadectwo/certyfikat) potwierdzający znajomość języka polskiego
 • Dokument uprawniający do pobytu w Polsce (np. wiza, karta pobytu)
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub Kartę Polaka albo inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP
 • Informację o ochronie danych osobowych - pobierz
 • Moodboard w wersji elektronicznej w formacie jpg lub png, 2-4 MP

 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w BIURZE REKRUTACJI VIAMODA lub za pośrednictwem poczty na poniżej podany adres z dopiskiem „BIURO REKRUTACJI”.

 

4. DECYZJA 

Wpis na listę studentów dokonywany jest po weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemców podejmuje Rektor. Wpis na listę studentów lub decyzja o przyjęciu na studia podejmowana jest po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego na studia.

 

5. PODPISANIE UMOWY

Po przyjęciu na studia podpisz umowę z VIAMODA Szkołą Wyższą w Warszawie o warunkach odpłatności za studia. Podpisanie umowy odbywa się w Biurze Rekrutacji VIAMODA w Warszawie. 

 

6. OPŁATA ZA CZESNE

Po podpisaniu umowy oraz przed rozpoczęciem zajęć, dokonaj opłaty za czesne, zgodnie z deklaracją zawartą w umowie.

OPŁATY - STUDIA I STOPNIA 

Opłaty za studia I stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Stacjonarne studia I stopnia
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING; PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, STYLIZACJA, FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA
  Polacy i osoby z Kartą Polaka (PLN) Obcokrajowcy (PLN)
opłata rekrutacyjna 500 500
częstotliwość płatności wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok wpłaty miesięczne          10 rat/rok wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok
czesne I rok 14 500 2 x 7 350 (14 700) 10 x 1 490 (14 900) 14 500 x
czesne II rok  14 500 2 x 7 350 (14 700) 10 x 1 490 (14 900) 14 500 2 x 7 350 (14 700)
czesne III rok 14 500 2 x 7 350 (14 700) 10 x 1 490 (14 900) 14 500 2 x 7 350 (14 700)
czesne VII semestr 7 500 7 500 5 x 1 550 (7 750) 7 500 7 500
PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ
  Polacy i osoby z Kartą Polaka (PLN) Obcokrajowcy (PLN)
opłata rekrutacyjna 500 500
częstotliwość płatności wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok wpłaty miesięczne          10 rat/rok wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok
czesne I rok 14 500 2 x 7 350 (14 700) 10 x 1 490 (14 900) 14 500 x
czesne II rok  15 500 2 x 7 850 (15 700) 10 x 1 590 (15 900) 15 500 2 x 7 850 (15 700)
czesne III rok 15 500 2 x 7 850 (15 700) 10 x 1 590 (15 900) 15 500 2 x 7 850 (15 700)
czesne VII semestr 8 000 8 000 5 x 1650 (8 250) 8 000 8 000
Niestacjonarne studia I stopnia
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING; PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, STYLIZACJA, FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA
  Polacy i osoby z Kartą Polaka (PLN) Obcokrajowcy (PLN)
opłata rekrutacyjna 500 500
częstotliwość płatności wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok wpłaty miesięczne          10 rat/rok wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok
czesne I rok 12 500 2 x 6 350 (12 700) 10 x 1 290 (12 900) 12 500 x
czesne II rok  12 500 2 x 6 350 (12 700) 10 x 1 290 (12 900) 12 500 2 x 6 350 (12 700)
czesne III rok 12 500 2 x 6 350 (12 700) 10 x 1 290 (12 900) 12 500 2 x 6 350 (12 700)
czesne VII semestr 6 500 6 500 5 x 1 350 (6 750) 6 500 6 500
PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ
  Polacy i osoby z Kartą Polaka (PLN) Obcokrajowcy (PLN)
opłata rekrutacyjna 500 500
częstotliwość płatności wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok wpłaty miesięczne          10 rat/rok wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok
czesne I rok 12 500 2 x 6 350 (12 700) 10 x 1 290 (12 900) 12 500 x
czesne II rok  13 500 2 x 6 850 (13 700) 10 x 1 390 (13 900) 13 500 2 x 6 850 (13 700)
czesne III rok 13 500 2 x 6 850 (13 700) 10 x 1 390 (13 900) 13 500 2 x 6 850 (13 700)
czesne VII semestr 7 000 7 000 5 x 1 450 (7 250) 7 000 7 000

Czesne może być wnoszone w ratach podanych w tabeli. Inne formy płatności niż wyszczególnione powyżej dopuszczalne są wyłącznie po uzyskaniu przez studenta pisemnej zgody Kanclerza VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie.

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999 

1

Zapraszamy do VIAMODA!

Biuro Rekrutacji:
poniedziałek - czwartek g. 9.00-14.00


Umów się na wizytę wysyłając e-mail na: rekrutacja@viamoda.edu.pl
lub zadzwoń: 506 561 999