PROGRAM STYPENDIALNY

 

VIAMODA Szkoła Wyższa wspiera studentów, którzy osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce lub mają trudną sytuację materialną. Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej mogą ubiegać się o następujące stypendia:

 

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

 • Stypendium socjalne to pomoc dla studentów studiów stacjonarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest studentom z tytułu niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 • Zapomogi -  forma doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W VIAMODA SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE

 

Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej ze środków pochodzących z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej, studentom niepełnosprawnym oraz studentom uzyskującym wysokie wyniki w nauce.

Stypendia przyznawane są na wniosek studenta. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października.

Stypendia przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy), z wyjątkiem stypendiów przyznawanych na ostatni – VII semestr studiów, wówczas stypendium przyznawane jest na okres do 5 miesięcy.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej zależy od wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa oraz od liczby złożonych wniosków.

STYPENDIUM SOCJALNE

O przyznanie stypendium socjalnego na rok 2018/2019 mogą starać się studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku 2017 nie przekroczył kwoty 1 050 zł.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium uwzględnia się  dochody uzyskane przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na  wiek.

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci:

          1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną
               z następujących przesłanek:

         a) ukończył 26. rok życia,

         b) pozostaje w związku małżeńskim,

         c) ma na utrzymaniu dzieci,

lub   

              2)  jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

               a)  posiadał  stałe źródło dochodów w 2017 roku;

               b)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

               c)  jego miesięczny dochód netto w wymienionych okresach nie był niższy niż 930,35 zł

    d)  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 1. Studenci formy stacjonarnej znajdujący się w  trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium  socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym  niż  dom  studencki  (lub  z  tytułu  zamieszkania  z  niepracującym  małżonkiem  lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub
  w obiekcie innym niż dom studencki), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
  W takim przypadku do wniosku należy dodatkowo dołączyć poświadczenie o zakwaterowaniu w Domu Studenckim (student uzyskuje u kierownika DS) lub zaświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt czasowy w innym obiekcie i umowę najmu lokalu lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające zamieszkanie poza miejscowością stałego zameldowania.

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 1. O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci  z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Studenci ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność.
 3. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
 4. Stypendium nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

 1. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów oraz w przypadku opisanym w pkt 2.
 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, wymagana jest co najmniej średnia 4,0.
 4. Świadczenie to może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni (jest to limit wynikający bezpośrednio z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Grupę najlepszych studentów na kierunku ustala się na podstawie listy rankingowej przygotowanej dla kierunku. Wnioski są oceniane metodą punktową 
 5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zajmie odpowiednią pozycję na liście rankingowej i spełnia warunki określone w pkt. 3.
 6. Student posiadający osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe składa załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz
  z dokumentami potwierdzającymi wpisane osiągnięcia. 
 7. Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, o którym mowa w pkt 2, do wniosku o stypendium powinien dołączyć dokumenty potwierdzające uczestnictwo we wskazanych olimpiadach, zawierające dane dotyczące rodzaju olimpiady, datę uczestnictwa oraz osiągnięty wynik.

 

ZAPOMOGA

 

 1. Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w trakcie trwania roku akademickiego, bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia losowego.
 2. Student może się ubiegać o zapomogę 2 razy w ciągu roku akademickiego, jednak z tytułu tego samego zdarzenia tylko 1 raz.
 3. O zapomogę ubiegać można się niezależnie od pobierania lub ubiegania się o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych czy rektora dla najlepszych studentów.
 4. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych (takich jak np. utrata pracy, urodzenie dziecka, śmierć najbliższego członka rodziny, nagła choroba, wypadek, kradzież, pożar, powódź) znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 5. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną długotrwałą sytuacją materialną
  – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.
 6. Student ubiegający się o zapomogę, do wniosku powinien dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie losowe oraz dokumenty wykazujące, że zdarzenie to wpłynęło przejściowo na pogorszenie sytuacji materialnej.

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

 

Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie mogą ubiegać się także o pomoc materialną ze środków budżetu państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Więcej informacji znajduje się  na  stronie  internetowej  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl  » Dla studentów i uczelni »  Studia:  dla  studentów
i doktorantów » Stypendia ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe.