PROGRAM STYPENDIALNY

 

Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej ze środków pochodzących z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej, studentom niepełnosprawnym oraz studentom uzyskującym wyróżniające wyniki w nauce.

Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej mogą ubiegać się o następujące stypendia:

 • stypendium socjalne – to pomoc dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • stypendium rektora – przyznawane jest studentom, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce – wysoką średnią ocen za rok studiów i/lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe co najmniej na poziomie krajowym;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych – przyznawane jest studentom z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu;
 • zapomoga – to forma doraźnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH POMOCY MATERIALNEJ

W VIAMODA SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE

 

Stypendia przyznawane są na wniosek studenta. Termin składania wniosków:

 • dla studentów I roku - 20 października
 • dla studentów II, III, IV roku – 10 października

 

Stypendia przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy), z wyjątkiem stypendiów przyznawanych na ostatni – VII semestr studiów, wówczas stypendium przyznawane jest na okres do 5 miesięcy.

Wysokość świadczeń zależy od wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa oraz od liczby złożonych wniosków.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat

Łączny okres, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w czasie studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat.

Okres ten biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, okresy studiów są sumowane.

Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku akademickiego, do okresu 6 lat wlicza się cały rok akademicki, bez względu na liczbę miesięcy, w których student pobierał naukę.

Do wskazanego 6-letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia wliczają się wszystkie dotychczasowe okresy studiowania.

W przypadku stypendiów dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać takie stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe zasady dotyczą także osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

O przyznanie stypendium socjalnego na rok 2021/2022 mogą starać się studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku 2020 nie przekroczył kwoty 1 050 zł.

 

UWAGA!

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny.

W przypadku niedołączenia takiego zaświadczenia Komisja Stypendialna jest ustawowo zobowiązana odmówić przyznania stypendium.

Informacja z ośrodka pomocy społecznej zawierająca jedynie stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy ośrodka nie jest wystarczająca i uznaje się to jako niedołączenie do wniosku wymaganego zaświadczenia.

Obowiązek dołączenia zaświadczenia dotyczy także studentów cudzoziemców.

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium uwzględnia się  dochody uzyskane przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1–3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci;
 • osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada  stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w 2020 roku nie był niższy niż 930,35 zł.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w szczególności z powodu:

 • sieroctwa;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
 • niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa studenta uwzględnionego w składzie rodziny, w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
 • klęski żywiołowej, którą dotknięty został budynek mieszkalny stanowiący miejsce stałego zamieszkania studenta;
 • zakwaterowania poza miejscem stałego zameldowania (dotyczy tylko studentów stacjonarnych),
 • innego – o ile Komisja Stypendialna uzna to za szczególnie uzasadniony przypadek.

 

Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości powinien udokumentować swoją szczególną sytuację i przedstawić dokumenty uzasadniające ubieganie się o zwiększenie stypendium.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci  z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

 • wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności;
 • stypendium nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

 

STYPENDIUM REKTORA

 1. O przyznanie stypendium rektora mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów oraz w przypadku opisanym w pkt 2.
 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, wymagana jest co najmniej średnia 4,0.
 2. Świadczenie to może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni (jest to limit wynikający bezpośrednio z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Grupę najlepszych studentów na kierunku ustala się na podstawie listy rankingowej przygotowanej dla kierunku. Wnioski są oceniane metodą punktową 
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zajmie odpowiednią pozycję na liście rankingowej i spełnia warunki określone w pkt. 3.
 4. Student posiadający osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe składa załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z dokumentami potwierdzającymi wpisane osiągnięcia. 
 5. Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, o którym mowa w pkt 2, do wniosku o stypendium powinien dołączyć dokumenty potwierdzające uczestnictwo we wskazanych olimpiadach, zawierające dane dotyczące rodzaju olimpiady, datę uczestnictwa oraz osiągnięty wynik.

 

ZAPOMOGA

 1. Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w trakcie trwania roku akademickiego, w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia trudnej sytuacji życiowej.
 2. O zapomogę ubiegać można się niezależnie od pobierania lub ubiegania się o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych czy rektora.
 3. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (takiej jak np. utrata pracy, urodzenie dziecka, śmierć najbliższego członka rodziny, nagła choroba, wypadek, kradzież, pożar, powódź).
 4. Student ubiegający się o zapomogę, do wniosku powinien dołączyć dokumenty poświadczające trudną sytuację życiową.

 

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendiów i zapomóg zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie - pobierz

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi mogą otrzymać stypendium ministra.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019, poz. 658).

Więcej informacji na  stronie  internetowej  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców - pobierz