PROGRAM STYPENDIALNY VIAMODA

Informacje ogólne

Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej ze środków pochodzących z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej, studentom niepełnosprawnym oraz studentom uzyskującym wyróżniające wyniki w nauce.

Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej mogą ubiegać się o następujące stypendia:

 • stypendium socjalne – to pomoc dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • stypendium rektora – przyznawane jest studentom, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce – wysoką średnią ocen za rok studiów i/lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe co najmniej na poziomie krajowym;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych – przyznawane jest studentom z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu;
 • zapomoga – to forma doraźnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Stypendia przyznawane są na wniosek studenta. Termin składania wniosków:

 • dla studentów I roku – 20 października
 • dla studentów II, III, IV roku – 10 października

 

Stypendia przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy), z wyjątkiem stypendiów przyznawanych na ostatni – VII semestr studiów, wówczas stypendium przyznawane jest na okres do 5 miesięcy.

Wysokość świadczeń zależy od wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa oraz od liczby złożonych wniosków.

Świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku stypendiów dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać takie stypendium dodatkowo przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich), tj. łącznie przez okres do 12 semestrów.

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe zasady dotyczą także osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

 

Stypendium socjalne

O przyznanie stypendium socjalnego na rok 2022/2023 mogą starać się studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 294,40 złotych miesięcznie.

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

Zaświadczenie powinno zawierać opis przedmiotu pomocy oraz okres na jaki przyznano świadczenie z pomocy społecznej.

W przypadku niedołączenia takiego zaświadczenia Komisja Stypendialna jest ustawowo zobowiązana odmówić przyznania stypendium.

Obowiązek dołączenia zaświadczenia dotyczy także studentów cudzoziemców.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium uwzględnia się  dochody uzyskane przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1–3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci;
 • osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada  stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w 2021 roku nie był niższy niż 930,35 zł.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w szczególności z powodu:

 • sieroctwa;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
 • niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa studenta uwzględnionego w składzie rodziny, w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
 • klęski żywiołowej, którą dotknięty został budynek mieszkalny stanowiący miejsce stałego zamieszkania studenta;
 • zakwaterowania poza miejscem stałego zameldowania (dotyczy tylko studentów stacjonarnych),
 • innego – o ile Komisja Stypendialna uzna to za szczególnie uzasadniony przypadek.

 

Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości powinien udokumentować swoją szczególną sytuację i przedstawić dokumenty uzasadniające ubieganie się o zwiększenie stypendium.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci  z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

 • wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności;
 • stypendium nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

 

Stypendium rektora

 1. O przyznanie stypendium rektora mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów oraz w przypadku opisanym w pkt 2.
 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, wymagana jest co najmniej średnia 4,0.
 2. Świadczenie to może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni (jest to limit wynikający bezpośrednio z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Grupę najlepszych studentów na kierunku ustala się na podstawie listy rankingowej przygotowanej dla kierunku. Wnioski są oceniane metodą punktową 
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zajmie odpowiednią pozycję na liście rankingowej i spełnia warunki określone w pkt. 3.
 4. Student posiadający osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe składa załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z dokumentami potwierdzającymi wpisane osiągnięcia. 
 5. Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, o którym mowa w pkt 2, do wniosku o stypendium powinien dołączyć dokumenty potwierdzające uczestnictwo we wskazanych olimpiadach, zawierające dane dotyczące rodzaju olimpiady, datę uczestnictwa oraz osiągnięty wynik.

Zapomoga

 • Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w trakcie trwania roku akademickiego, w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia trudnej sytuacji życiowej.
 • O zapomogę ubiegać można się niezależnie od pobierania lub ubiegania się o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych czy rektora.
 • Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (takiej jak np. utrata pracy, urodzenie dziecka, śmierć najbliższego członka rodziny, nagła choroba, wypadek, kradzież, pożar, powódź).
 • Student ubiegający się o zapomogę, do wniosku powinien dołączyć dokumenty poświadczające trudną sytuację życiową.

 

Regulamin

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendiów i zapomóg zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie – pobierz

Stypendium ministra

Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi mogą otrzymać stypendium ministra.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla studentów i wybitnych młodych naukowców (t. j. Dz. U. 2022 poz. 428).

Więcej informacji na  stronie  internetowej  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców – pobierz